Przepisy

U dołu tekstu są dwa linki umożliwiające pobranie aktualnych przepisów gry w rugby (71 stron w PDF) i w rugby TAG.

Poniżej fragment przepisów opublikowanych w 1925 roku w kilku kolejnych numerach tygodnika Stadjon.

I. Wstęp 

§ 1. Drużyna. W footbal-rugby grają dwie drużyny, składające się najwyżej z 15 graczy każda.

§ 2. Boisko. Boisko winno mieć formę prostokąta nie więcej jak 100 m. długości i 70 m. szerokości, względnie powinno być jaknajbardziej do tych wymiarów zbliżone. Wymiary minimalne nie powinny być mniejsze jak 95 m. długości i 66 m. szerokości. Linje graniczne boiska winny być wyraźnie oznaczone; nazywają się one linjami celu (na końcach boiska) i linjami autów (na bokach boiska). Poza linjami celu znajduje się druga część boiska, zwana „obozem”; granice tej części boiska stanowią: linja „martwa”, która winna być odległa od linji celu nie więcej jak 22 m. i nie mniej jak 15 m., oraz przedłużenia linji autów, zwane „autami w obozie”. Linje celu uważa się za będące w obozie. Linje autów powinny być odległe od ogrodzenia, oddzielającego publiczność od boiska, o 3 m. 50 cm. Na każdej linji celu i w jednakowej odległości od linji autów winny być umieszczone dwa pionowe słupy, oddalone od siebie na 5 m. 50 cm., zwane słupami celu, wysokości ponad 3 m. 50 cm. i połączone na wysokości 3-ch metrów od ziemi listwą poziomą.

§ 3. Piłka. Piłka powinna być owalna, rozmiarów i wagi zbliżonych jak najbardziej do poniższych: długości – 28 - 28 ½ cm. obwód podłużny – 76 - 79 cm. obwód poprzeczny – 64 ½ - 66 cm. wagi 370 - 412 gramów Piłka winna być ręcznie szyta i mieć nie mniej niż 8 szwów na każde 2 ½ cm.

Uwaga. Drużyna wizytująca powinna sprawdzić, czy boisko co do wymiarów odpowiada przepisom, czy jest należycie oznakowane, czy linja martwa jest dokładnie widoczna itd.

Na każdej drużynie ciąży obowiązek upewnienia się, czy drużyna przeciwna nie liczy więcej niż 15-stu graczy.

Jeżeli drużyna nie zwróci uwagi na te szczegóły przed rozpoczęciem gry nie będzie mogła reklamować po jej rozpoczęciu, z wyjątkiem co do ilości graczy. Jednakże w tym ostatnim wypadku reklamacja nie będzie mogła zmienić rezultatu gry, osiągniętego w chwili jej wniesienia ilość wygranych przez każdą drużynę punktów pozostanie niezmieniona.

II. Gra 

§ 4. Celem gry jest przerzucenie piłki zapomocą kopnięcia ponad poziomą listwą łączącą słupy celu.

Uwaga. Cel może być tylko uzyskany: 1’. Z rzutu karnego lub w wyniku chwytu zaznaczonego i liczy się 3 punkty. 2’. Rzutem z upuszczenia (czyli z odbicia) w czasie gry (drop-goal) i liczy się 4 punkty. 3’. Po „próbie” i liczy się 5 punktów (łącznie z próbą).

§ 5. Zdobycie celu. (Cel - ang. „goal”, fran. “but”), aby zdobyć cel, należy, rzutem z miejsca lub rzutem z upuszczenia przerzucić piłkę wprost z boiska ponad listwę poprzeczną celu przeciwnika, przyczym piłka, po opuszczeniu ziemi, nie powinna ani ziemi ani żadnego z graczy dotknąć: Do zdobycia celu rzutem z miejsca koniecznem jest, by piłka specjalnie dla zdobycia celu na ziemi umieszczona została. Cel nie może być zdobyty ani rzutem z powietrza, ani też z linji środkowej i z linji 22 metrów.

Uwaga. Cel jest zdobyty, jeżeli piłka przekroczy listwę poprzeczną, nawet jeżeliby była po jej przekroczeniu z powrotem przez wiatr cofnięta.

Piłka winna być umieszczona i rzut wykonana przez dwóch odrębnych graczy; graczowi wykonującemu rzut nie wolno w żadnym razie dotknąć ręką piłki umieszczonej na ziemi, nawet jeśli szarżowanie zostało zakazane.

§ 6. Rzut z upuszczenia (czyli z odbicia) (ang. „drop-kick”, franc. „coup-tombe”), wykonywa się upuszczając piłkę na ziemię i kopiąc ja w chwili, gdy piłka od ziemi się odbija.

§ 7. Rzut z miejsca (ang. „place-kick”, franc. „coup-place”) wykonywa się, kopiąc piłkę, uprzednio specjalnie w tym celu na ziemię umieszczoną.

§ 8.  Próba (ang. „try”, franc. „essai“) Próbę uzyskuje gracz, który pierwszy przyciśnie piłkę ręką do ziemi w obozie przeciwnika.

Uwaga. Próba ma również miejsce gdy który z graczy poda, rzuci lub kopnie piłkę poza swą własną linię celu, a jeden z przeciwników przyciśnie ją ręką do ziemi.

Jeżeli drużyna atakująca zepchnie w zmaganiu drużynę broniącą się poza jej linję celu i przyciśnie piłkę do ziemi, próba winna być przyznana; lecz jeżeli ją przyciśnie gracz drużyny broniącej się, winien być udzielony rzut z linji 22 metrów.

Jeżeli gracz przyciśnie piłkę ręką do ziemi poza linią celu przeciwnika, a następnie podniesie ją i umieści bliżej lub dalej od celu, próba winna być przyznana w miejscu, gdzie piłka po raz pierwszy do ziemi została przyciśnięta.

Jeżeli piłka po przekroczeniu linji celu dotknie któregoś z widzów, zanim który z graczy jednaj lub drugiej drużyny zdąży przycisnąć ją do ziemi, sędzia winien: a) przyznać rzut z linji 22 metrów, jeżeli podług niego piłka byłaby dosięgła linji martwej (lub linji autu w obozie) zanimby którykolwiek z graczy drużyny atakującej zdołał ją przycisnąć lub byłaby przyciśnięta przez gracza drużyny broniącej się przed którymkolwiek z graczy drużyny atakującej; b) przyznać próbę, jeżeliby uważał, że gdyby widza w danym miejscu nie było, próba byłaby zdobyta; c) w razie wątpliwości zadecydować na niekorzyść drużyny odpowiedzialnej za urządzenie boiska.

Jeżeli gracz niosący piłkę w obozie przeciwnika dotknie się sędziego przed przyciśnięciem piłki do ziemi, winna być przyznana próba w miejscu, w którym znajdował się sędzia w chwili, gdy został dotknięty.

Jeżeli piłka, nie będąc w niczyim posiadaniu, dotknie sędziego w obozie, sędzia winien przyznać próbę, jeżeli, podług niego, próba byłaby zdobyta; winien nakazać rzut z linji 22 metrów, jeżeliby uważał, że piłka byłaby osiągnęła linję martwą lub byłaby przyciśnięta przez którego z graczy broniącej się drużyny.

Ponieważ linja celu znajduje się w obozie, próba może być zdobyta na tej linji.

Jeżeli gracz niosący piłkę dotknie sędziego w swym własnym obozie, piłka staje się martwą i wyprowadza się ją z powrotem do gry rzutem z linji 22 metrów, wyjąwszy wypadek gdy gracz niosący piłkę zszedł do swojego obozu; w tym ostatnim wypadku nakazane zostanie zmaganie w miejscu, w którym gracz ten piłkę wziął. Jeżeli gracz niosący piłkę przekroczy linję celu przeciwnika i dotknie sędziego zanim piłkę do ziemi przyciśnie, zostanie przyznana próba w miejscu, w którym sędzia był dotknięty.

Próba karna może być przyznana przez sędziego, gdyby on uznał, że drużyna atakująca byłaby niewątpliwie próbę zdobyła, gdyby nie nielojalna gra drużyny broniącej się.

Przyciśnięcie piłki do ziemi w styczności ze słupem celu przeciwnika liczy się za próbę.

Przytrzymanie gracza przyciśniętego do słupa celu tak, że nie jest on w stanie położyć piłki na ziemię, uważane jest za przytrzymanie w obozie.

§ 9. Cel po próbie. W razie zdobycia próby przez jedną z drużyn , jeden z jej graczy bierze piłkę w miejscu jej zdobycia, zanosi ją na boisko na dowolną odległość i umieszcza na ziemi w dowolnym miejscu, z tym jednak zastrzeżeniem, by miejsce to było na linji równoległej do linji autów i przechodzącej przez punkt, w którym próba została zdobyta.

Rzut ten podpada pod przepisy prawidła § 41 co do prawa szarżowania, przyczym drużyna broniąca się winna się znajdować poza swoją linją celu.

Zanim rzut zostanie wykonany, sędzia winien baczyć, by piłka została umieszczona w miejscu na linji równoległej do linji autów i przechodzącej przez punkt, w którym próba została zdobyta.

Uwaga. Którykolwiek z graczy, z wyłączeniem wykonywującego rzut, może piłkę umieścić, lub, jeżeli przeciwnik został pozbawiony prawa szarżowania, inny gracz niż poprzedni może piłkę umieścić i to nie tylko w tym samym, lecz również w innym miejscu niż poprzednio.

Jeżeli próba została zdobyta i sędzia pozbawił drużynę broniącą się prawa szarżowania, - w razie gdyby wykonywujący rzut - przed jego wykonaniem dotknął się piłki umieszczonej na ziemi, sędzia winien skasować prawo spróbowania celu i nakazać wprowadzenie piłkę w grę tak samo, jak po próbie niezamienionej na cel.

Powyższy przepis ma również zastosowanie w razie próby zdobycia celu z karnego rzutem z miejsca, lecz w tym wypadku sędzia winien nakazać zmaganie w miejscu znaku.

Sędzia winien zezwolić na spróbowanie strzału do celu po próbie nawet gdyby piłka (za nim została na ziemi umyślnie do strzału umieszczona) dotknęła ziemi na polu gry bądź z winy drużyny broniącej się bądź też na skutek niezręczności drużyny, która próbę zdobyła.

Szarżowanie jest dozwolone z chwilą, gdy piłka zostaje na ziemi umyślnie do strzału umieszczona lub gdy dotknie ziemi na skutek niezręczności gracza, który już jest przygotowany do jej umieszczenia.

§ 10. Przyciśnięcie ma miejsce gdy który z graczy pierwszy w swoim własnym obozie piłkę ręką do ziemi przyciśnie.

§ 11. Podanie i przeniesienie poza własną linję celu. Jeżeli który z graczy umyślnie kopnięciem, podaniem lub rzutem ręcznym przerzuci piłka poza własną linję celu, a następnie ją tam „przyciśnie” ręką do ziemi lub też spowoduje przekroczenie przez nią linji autu w obozie lub linji martwej, - przeciwnik ma prawo zażądania zmagania w miejscu, z którego piłka ostatnio przed przekroczeniem linji celu wyszła.

W każdym innym wypadku gracz może, poza własną linję celu „przycisnąć” i w takim razie piłkę wprowadza się w grę rzutem z 22 metrów.

Uwaga. Rozumie się, że w tym ostatnim wypadku gracz może, zamiast „przyciśnięcia” piłki, spowodować przekroczenie przez nią linji martwej lub też linji autu w obozie.

Uwaga. Obcasowanie piłki poza własną linją celu winno być uważane za umyślne kopnięcie jej wstecz.

Jeżeli piłka jest podana wstecz i gracz, do którego została ona skierowana, jej nie chwyci, skutkiem czego piłka przekroczy jego własną linję celu, - sędzia winien rozstrzygnąć czy powyższa niezręczność została popełniona umyślnie czy też nie, i w zależności od tego taką lub inną powziąć decyzję.

§ 12. Sposób liczenia punktów. Sposób liczenia punktów jest następujący: próba liczy się 3 punkty, cel po próbie (w tym wypadku próba się nie liczy) liczy się 5 punktów, cel z karnego lub na skutek chwytu zaznaczonego 3 punkty, cel rzutem z upuszczenia (lecz nie z karnego ani na skutek chwytu zaznaczonego) liczy się 4 punkty.

W całości przepisy po raz pierwszy zostały opublikowane w książce "Historia Polskiego Rugby 1920-1945" wydanej przez PZR w 2011 roku w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania pierwszego klubu rugby w Polsce Związku Sportowego Orzeł Biały Warszawa.

http://rugby.siedlce.pl./tfile/Przepisy_gry_w_rugby.pdf

http://rugby.siedlce.pl./tfile/Regulamin_rugby_TAG.pdf